Start > Regulamin

Regulamin strony internetowej

Regulamin korzystania ze strony internetowej Fundacji Connect4Kids

 
§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu strony internetowej
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady korzystania ze strony internetowej stworzonej przez Fundację Connect4Kids (dalej Fundacja).
 2. Użytkownikami strony internetowej mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków korzystania, określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownicy, korzystając ze strony i zawartych na niej materiałach, poświadczają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.
 4. Regulamin jest stale udostępniony za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Umożliwianie korzystania ze Strony internetowej lub materiałów przesłanych Użytkownikom jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy zamówienia, składanego przez Użytkownika oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
§ 2
Definicje użyte w Regulaminie
 1. Fundacja Connect4Kids – fundacja z siedzibą na ul. Bruzdowa 92 lok 4, 02-991 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001062754, NIP: 9512579870
 2. Użytkownik strony – osobę fizyczna, korzystająca ze Strony Internetowej.
 
§ 3
Wymagania techniczne korzystania ze strony internetowej
 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej Fundacji, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką stron internetowych, przeglądarką plików typu pdf.
 2. Korzystanie ze stron internetowych i aplikacji lub programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenie szkoleń online, może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

 

§ 4
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
 1. W ramach działań związanych z prowadzeniem strony Fundacja jest uprawniona, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku świadczenia usług oraz wyłącznie w celu prawidłowego działania strony.
  Pełny opis polityki prywatności, znajduje się na dedykowanej podstronie.
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Fundacja jest uprawniona, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
 3. W przypadku uzyskania przez Fundację wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Fundacja może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 4. Fundacja jest uprawniona, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 5. Udostępniając formularz kontaktowy Fundacja określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 6. Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r..
 7. Fundacja jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Użytkownicy mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Fundacja może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, mailingowe i współorganizatorom szkoleń.

 

§ 5
Postanowienia końcowe Regulaminu
 1. Fundacja ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu korzystania ze strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2024 r.