Start > Cele i działania

Cele i środki działania Fundacji Connect4Kids

Cele i środki działania Fundacji Connect4Kids

 
 
Cele statutowe fundacji:
 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 2. ochrona i promocja zdrowia,
 3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 6. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym

 

Działania fundacji i realizacja celów następuje poprzez:
 1. projekty oświatowe, w tym również polegające na kształceniu studentów,
 2. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 3. organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
 4. prowadzenie działalności badawczej,
 5. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. organizowanie zajęć i imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym
 7. zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego
 8. finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach
 9. podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji, w tym poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych
 10. udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
 11. udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w przedszkolach i szkołach
 12. kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży,
 13. wspomaganie rodziców poprzez różnego rodzaju poradnictwo,
 14. propagowanie zdrowego trybu życia organizacja i pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych
 15. propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
 16. wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży,
 17. propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 18. wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży